Aanvraag verlof buiten schoolvakanties

(minder dan 10 schooldagen)

Voor verlof als bedoeld in artikel 11 van de leerplicht (zie document op onze website onder de kop "schooldocumenten")

Aan de schoolleiding van het Laurens Lyceum

In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s):

(indien van toepassing: CBR, trouw- of rouwkaart bijvoegen)
Dit document kunt u ook samen met de uitgeprinte versie van dit formulier aanleveren
Nadat het formulier ingevuld is, gaarne uitprinten en hier ondertekenen. Het formulier dient digitaal en uitgeprint aangeleverd te worden.


In te vullen door de schoolleiding van het Laurens LyceumAanlevering verlofaanvraag

De verlofaanvraag dient digitaal aangeleverd te worden.

Bezwaar

Geachte ouder(s)/verzorger(s)
- indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de rector van de school.
- Als de leerplichtambtenaar degene is die de beslissing nam, dan het bezwaarschrift aan de leerplichtambtenaar richten.
- Tot slot kunt u nog bezwaar maken bij de rechtbank.

U krijgt de gelegenheid uw bezwaar mondeling toe te lichten.